VEILIGHEIDSDAG 2024

Vertrouwen, een sterk fundament voor een goede veiligheidsprestatie

20 juni 2024

12:00 – 18:30

DeFabrique in Utrecht

Lezingen, Workshops en netwerken

Impressie van de Veiligheidsdag 2022

Hieronder vindt u de foto’s van de Veiligheidsdag 2022. Wij bedanken alle sprekers en deelnemers voor hun actieve deelname aan de Veiligheidsdag 2022. De presentaties vindt u op onze website van Veiligheid Voorop.

Op donderdag 20 juni 2024 organiseert Veiligheid Voorop samen met de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie (VOMI) de jaarlijkse Veiligheidsdag. In samenwerking met Safety Delta Nederland (SDN), de stichting samenwerken voor veiligheid (SSVV), de Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN) en BRZO+ bieden wij u op deze dag een gevarieerd programma aan met een plenair gedeelte en een 5-tal workshops.
Het thema van dit jaar: Vertrouwen, een sterk fundament voor een goede veiligheidsprestatie
In de context van het bevorderen van veiligheid, gezondheid en milieu, is wederzijds vertrouwen in elkaar een onmisbare factor die de industrie, overheden en andere betrokken partners in de keten met elkaar verbindt in een gezamenlijke inspanning om hierin succes te behalen.Transparantie en Samenwerking zijn sleutelwoorden waar het in vertrouwen om gaat:
    • Transparantie: door informatie en plannen openlijk te delen, creëren alle betrokkenen een omgeving waarin de risico’s voor veiligheid en gezondheid kunnen worden geïdentificeerd en verminderd, en de impact op het milieu kan worden beperkt. Deze transparantie maakt een gezamenlijk doel, agenda met focus en prioriteiten, en besluitvorming tussen partners mogelijk die de veiligheidsprestatie van bedrijven bevordert.
    • Samenwerking is een ander cruciaal aspect van deze onderlinge relaties. Wanneer bedrijven, overheden contractor bedrijven, toeleveranciers en afnemers effectief samenwerken – met respect voor elkaars rol, verantwoordelijkheid en competentie-, kunnen zij hun middelen, kennis en expertise bundelen om met innovatieve oplossingen te werken aan een betere veiligheid.
Vertrouwen tussen betrokkenen straalt ook uit naar de samenleving als geheel. Burgers gezamenlijk informeren en betrekken bij plannen en besluitvormingsprocessen zorgt ervoor dat deze beter aansluiten op hun zorgen en behoeften.Het succes om te komen tot een betere veiligheidsprestatie hangt dus mede af van het vertrouwen tussen belanghebbenden. Wanneer dit vertrouwen wordt gekoesterd en gehandhaafd door transparantie, samenwerking en betrokkenheid van de samenleving, wordt het een drijvende kracht voor een toekomst die voor iedereen veiliger, gezonder en milieuvriendelijker i

Veiligheid Voorop Veiligheidsdag

De Veiligheidsdag is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar leden van Veiligheid Voorop en andere betrokkenen elkaar ontmoeten en kennis delen. Naast netwerken staat leren van elkaar door middel van het uitwisselen van “good practices”op het gebied van (proces)veiligheid tussen de deelnemers centraal.

Voor wie is de Veiligheidsdag?

Leidinggevenden van Seveso-, ARIE- en contractor-bedrijven in deze sector, HSE managers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van inspectiediensten, brancheorganisaties, Regionale Veiligheidsnetwerken en wetenschappers worden van harte uitgenodigd om aan dit event deel te nemen.

Programma

12:00 Inloop met Lunch
13:00 Plenaire sessie
13:15 Key-note door Chris van Dam, voorzitter Onderzoeksraad voor de veiligheid
14:00 Workshop ronde 1
14:45 Pauze
15:15 Workshop ronde 2
16:00 Pauze
16:15 Plenair gedeelte
16:30 Uitreiking VOMI Safety eXperience Award
17:00 Afsluiting
17:30 Borrel

Key-note door Chris van Dam

De Key-note wordt verzorgd door Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.In zijn bijdrage zal hij ingaan op wat vertrouwen inhoudt, waarom dit van belang is en wat betrokken partijen kunnen doen om dit onderlinge vertrouwen te versterken’.

SPREKERS:

Workshops

Workshop 1 –Werken aan transparantie en vertrouwen van omwonenden

Corine Baarends

Facilitator

Programma Coördinator RVN MVM/MCV ZW

Het vertrouwen van de burger in de chemieketen staat de laatste tijd behoorlijk onder druk en wordt een steeds belangrijkere factor voor de ‘license to operate’ van chemiebedrijven. In deze workshop delen een Seveso bedrijf en Omgevingsdienst hun ervaringen en onderzoeken zij met de workshops deelnemers welke mogelijkheden er zijn of zouden moeten zijn om door transparantie te werken aan het herstel van vertrouwen met omwonenden van Seveso bedrijven. Daarbij wordt vooral gekeken naar de perceptie die er bij burgers bestaat van ‘de chemie’.

Workshop 2 – Een actief transparante overheid, een zegen of….

Erwin de Bruin

Facilitator

Programmamanager Brzo+

De Brzo-inspectiediensten zullen de komende jaren vanuit een passieve houding stappen zetten naar een meer actieve houding in het communiceren van de resultaten die voortkomen uit de toezichtstaken. De inspectie wil een transparante overheid zijn, die aan bedrijfsleven en omwonenden meegeven wat zij aantreffen bij de Seveso-inrichtingen. De eerste stappen zijn hierbij al gezet in het jaarverslag BRZO+., waarin o.a. wordt aangegeven bij welke bedrijven er meer toezichtscapaciteit moet worden ingezet en ook hoe de veiligheidsprestaties tussen de verschillende brancheorganisaties zich verhouden.

Transparantie is essentieel om het vertrouwen (terug) te winnen bij het publiek/omwonenden.

Met deelnemers aan de workshop zullen via enkele voorbeelden de volgende vragen doorlopen worden:

  • Hoe transparant mag en moet de overheid zijn?
  • Wanneer schieten we door?
  • Wat is nodig om het juiste genuanceerde beeld te communiceren?
  • Welke gevolgen heeft dit voor het bedrijfsleven?
  • Hoe transparant kan en wil het bedrijfsleven zijn?

Workshop 3 –Veiligheid op de werkvloer: bouwen aan wederzijds vertrouwen met moderne veiligheidsindicatoren op brancheniveau

Yorick Lieffering

Facilitator

Directeur Branchemanager VOMI

Vanuit het project VOMI Veilig is gebleken dat onderling vertrouwen tussen opdrachtgever en contractor het veiligheidsgedrag op de werkvloer positief beïnvloedt. Veiligheidsindicatoren op brancheniveau zouden dit vertrouwen moeten weerspiegelen. Een cruciale volgende stap is daarom het integreren van veiligheid als een vooraf meetbaar element bij de contractonderhandeling en bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Deze benadering, gebaseerd op kritische veiligheidsindicatoren, draagt bij aan een verschuiving van ‘just culture’ naar een cultuur van wederzijds vertrouwen en onderlinge samenwerking. De workshop biedt deelnemers de unieke kans om via interactieve stellingen hun ervaringen en inzichten te delen, en zo van elkaar te leren. Het is tijd om samen te werken aan een werkomgeving waar veiligheid en vertrouwen hand in hand gaan.

Workshop 4 – Seveso inspecties: waarde of last?

Frank Kasel

Facilitator

Adviseur proces- en arbeidsveiligheid Deltalinqs

Het bedrijfsleven en de inspectiediensten hebben zo hun eigen kijk op de kwaliteit en de waarde van de uitgevoerde Seveso inspecties. Aan de hand van enkele stellingen zal met een forum van Seveso-inspecteurs en EHS managers en participanten aan de workshop verkend worden hoe betrokken partijen hierover denken, wat de knelpunten zijn en hoe de waarde van Seveso inspecties verder verbeterd zouden kunnen worden.

Workshop 5 – Hoe verbeteren we veiligheid bij de Seveso bedrijven ?

Arjan van Dijk

Facilitator

Programma Directeur Safety Delta Nederland

Om prioriteiten te kunnen stellen voor gezamenlijke en industrie brede verbeterprogramma’s, inspectiethema’s etc. is het belangrijk dat stakeholders in de keten komen tot een gezamenlijk beeld van wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Dit kan alleen indien er voldoende vertrouwen is in elkaar om data die beschikbaar zijn met elkaar te delen en er voldoende wil om met elkaar daarover te praten. Data sets kunnen zijn prestatie-indicatoren, inspectieresultaten, incidenten, resultaten van interne audits etc. In de workshop wordt aan de hand van bestaande gegevens een beeld gegeven van de veiligheid in de verschillende Seveso sectoren. Met deelnemers wordt besproken hoe dit beeld aangescherpt zou kunnen worden, wat knelpunten zijn om data te delen en welke stappen er gezet kunnen worden om dit te verbeteren.

VOMI Safety eXperience Award

De VOMI Safety eXperience Award wordt tijdens de Veiligheidsdag uitgereikt aan de opdrachtgever waar de operationele teams van contractors (VOMI-leden) aangeven een veilige werkvloer te ervaren. 

Bij het aanmelden voor de Veiligheidsdag is er een mogelijkheid om aan te geven of u als lid van VOMI de Algemene ledenvergadering voorafgaand aan de veiligheidsdag wilt bijwonen.

Ir. Jeroen Dijsselbloem

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Karien van der Loo-van de Sande en Patrick van der Sande

Prof. Dr. Ira Helsloot

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof Dr. Jop Groeneweg

TU Delft/ Universiteit Leiden

Coen den Heijer

ExxonMobil

Arjen Schneiders

Exolum

Denise Harkema

Safety Delta Nederland

Arjan van Dijk

Safety Delta Nederland

Bas van Werven Dagvoorzitter

WORKSHOPS:

Sprekers

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Incidenten en hun leerpotentie door prof. dr. Ira Helsloot

Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Hij doet al ruim 20 jaar onderzoek naar welk veiligheidsbeleid nu echt werkt in de praktijk. Eerst bij de brandweer en de rampenbestrijding en sinds zijn aanstelling in Nijmegen ook op veel andere veiligheidsdomeinen zoals de chemische industrie. Over realistisch leren van incidenten in de petrochemie heeft hij vorig jaar een handreiking geschreven voor de VNCI.

In de workshop zal Ira verschillende soorten incidenten met de deelnemers analyseren op hun leerpotentie. Met andere woorden: Van welke incidenten moet er nu wel en juist niet geleerd worden?

Veiligheid is meer dan veiligheid door prof dr Jop Groeneweg

Bij het woord ‘veiligheid’ denkt men meestal aan het voorkomen van ongevallen. In deze workshop wordt ingegaan op het belang van het creëren van een psychologische veiligheid in teams en hoe dat bereikt kan worden. In psychologisch veilige teams durven alle leden vrijuit hun ideeën naar voren te brengen zonder dat men bang is voor eventuele negatieve consequenties. In psychologische veilige teams is er minder personeelsverloop, een hogere productiviteit, meer innovatie en uiteindelijk ook minder ongevallen.

Jop Groeneweg studeerde begin jaren tachtig af als cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden. In een carrière die zo’n vier decennia omspande was hij betrokken bij vele projecten binnen en buiten de universiteit om de veiligheid in overwegend industriële organisaties te verbeteren. Als hoogleraar Veiligheid in de zorg wil hij die kennis overbrengen naar het medische domein om vermijdbare ongewenste voorvallen te verminderen. Tegelijkertijd wil hij daar nieuwe inzichten verwerven die kunnen helpen om de veiligheid in de industrie verder te verbeteren. 

Leiderschap bij het Leren van Incidenten door Arjen Schneiders - Exolum

Arjen deelt tijdens deze workshop zijn ervaringen als Site Manager en bespreekt vraagstukken zoals “Welke rol speel je als leider in een organisatie om het leren van incidenten te bevorderen?” “Hoe bevorder je een just culture in je organisatie?” en “Hoe ben je als leider van een organisatie zelf betrokken?

Dilemma's bij Leren van Incidenten door Coen den Heijer - ExxonMobil

Coen is SSHE manager Rotterdam Refinery and Chemicals complex bij ExxonMobil. In deze workshop bespreekt hij de ervaringen en de dilemma’s die je als bedrijf ervaart als zich een ernstig incident heeft voorgedaan enen hoe zij hier als bedrijf mee zijn omgegaan.

Reflectief leren van incidenten op sectorniveau, wat betekent dit voor u? door Denise Harkema - SDN

Door sectorbreed te leren van incidenten uit de industrie, kunnen organisaties in staat worden gesteld om vroegtijdig trends op (proces)veiligheidsrisico’s vast te stellen. Daarmee is het mogelijk om risicobeheersing toe te passen, nog voordat incidenten in de eigen organisatie zijn voorgevallen. Ook kunnen weeffouten in (proces)veiligheidsbeheersystemen mogelijk worden opgespoord en kan toekomstgericht worden gekeken naar opkomende risico’s uit actuele ontwikkelingen. Hiertoe is echter wel uitwisseling van data en duiding van beschikbare informatie nodig en… vertrouwen.

In deze workshop nodigen wij u uit om met ons mee te denken over reflectief leren op sectorniveau, waarbij aandacht is voor zowel leren binnen als tussen partijen uit de Triple Helix: Industrie, Overheid en Wetenschap. Uw ervaring over leren van incidenten binnen en buiten uw organisatie staat centraal.

Denise is programmamanager van het Kenniscentrum Safety Delta Nederland. Leren van Incidenten is één van de vier thema’s waar SDN zich op richt.

Sprekers

Organisatie:

In samenwerking met:

LOCATIE

DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

Fotograaf: Jeronimus van Pelt