VEILIGHEIDSDAG 2024

Vertrouwen, een sterk fundament voor een goede veiligheidsprestatie

Vertrouwen betekent invulling geven aan betrouwbaarheid, bekwaamheid èn betrokkenheid.

Op 20 juni vond in DeFabrique in Utrecht de jaarlijkse Veiligheidsdag plaats van Veiligheid Voorop, mede georganiseerd met VOMI, de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie.

In samenwerking met diverse partijen waaronder SEVESO+ werd aan circa 190 deelnemers uit de industrie, overheid en wetenschap een gevarieerd programma aangeboden dat bestond uit een plenair gedeelte en een vijftal workshops.

Het thema van de veiligheidsdag was ‘Vertrouwen, een sterk fundament voor een goede veiligheidsprestatie’. In de context van het bevorderen van veiligheid, gezondheid en milieu, is wederzijds vertrouwen in elkaar een onmisbare factor die de industrie, overheden en andere betrokken partners in de keten met elkaar kan verbinden.

Op deze website vindt u een impressie van deze dag in beeld en geluid, alsmede een samenvatting, die u hier kunt downloaden:

 Samenvatting Veiligheidsdag 2024

Foto's van de veiligheidsdag

Impressie van de Veiligheidsdag 2022

Hieronder vindt u de foto’s van de Veiligheidsdag 2022. Wij bedanken alle sprekers en deelnemers voor hun actieve deelname aan de Veiligheidsdag 2022. De presentaties vindt u op onze website van Veiligheid Voorop.

Key-Note door Chris van Dam

De key-note werd verzorgd door Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens Chris van Dam heeft de industrie in een dichtbevolkt land als Nederland een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat omwonenden beschermd worden tegen de mogelijke lange termijn gezondheidsrisico’s van industriële emissie. Omwonenden moeten op deze bescherming kunnen vertrouwen. De volledige toespraak van Chris van Dam kunt u hier downloaden :Key Note Chris van Dam OVV 20 juni 2024

Workshops

Tijdens de veiligheidsdag werd een vijftal workshops gegeven waarin de deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan over diverse onderwerpen passend bij het thema van de veiligheidsdag. Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze workshops en een link naar het materiaal dat tijdens de workshop werd gedeeld.

Workshop 1 –Werken aan transparantie en vertrouwen van omwonenden

Corine Baarends

Facilitator

Programmamanager MCV- VNO NCW Brabant Zeeland

Het vertrouwen van de burger in de chemieketen staat de laatste tijd behoorlijk onder druk en wordt een steeds belangrijkere factor voor de ‘license to operate’ van chemiebedrijven. In deze workshop, geleid door Corine Baarends, Programma Manager Masterclass Veiligheid Midden (MVM) en Brabant Zeeland (MCV), deelden een Seveso bedrijf en Omgevingsdienst hun ervaringen en discussieerden zij met de workshops deelnemers welke mogelijkheden er zijn of zouden moeten zijn om door transparantie te werken aan het herstel van vertrouwen met omwonenden van Seveso bedrijven. Centraal stond daarbij de vraag of openheid en inzicht ook vertrouwen geeft. Conclusie van de discussie was dat bedrijven en overheden eerst goed moeten begrijpen welke vragen er precies in de samenleving leven en dan pas bepalen welke acties in het creëren van meer vertrouwen met de omgeving.

De presentatie is hier te downloaden:

Workshop Transparantie en Vertrouwen_Veiligheidsdag2024 deel 1

Workshop Transparantie en Vertrouwen_Veiligheidsdag2024 deel 2

Workshop 2 – Een actief transparante overheid, een zegen of….

Erwin de Bruin

Facilitator

Programmamanager SEVESO+

Erwin de Bruin, programma manager SEVESO+, gaf in zijn workshop aan dat de Seveso-inspectiediensten de komende jaren vanuit een passieve houding stappen zullen gaan zetten naar een meer actieve houding in het communiceren van de resultaten die voortkomen uit de toezichtstaken. De inspectie wil een transparante overheid zijn, die aan bedrijfsleven en omwonenden meegeven wat zij aantreffen bij de Seveso-inrichtingen.
Transparantie is volgens Erwin essentieel om het vertrouwen (terug) te winnen bij het publiek/omwonenden. Met de deelnemers aan de workshop werden via enkele voorbeelden diverse vragen doorlopen:
• Hoe transparant mag en moet de overheid zijn?
• Wanneer schieten we door?
• Wat is nodig om het juiste genuanceerde beeld te communiceren?
• Welke gevolgen heeft dit voor het bedrijfsleven?
• Hoe transparante kan en wil het bedrijfsleven zijn?

De vragen leverde een interessante en levendige discussie op zette de deelnemers aan het denken hoe men tegen deze punten aankijkt vanuit de industrie.

De presentatie is hier te downloaden: Veiligheidsdag 2024_Seveso inspectiediensten

Workshop 3 –Veiligheid op de werkvloer: bouwen aan wederzijds vertrouwen met moderne veiligheidsindicatoren op brancheniveau

Yorick Lieffering

Facilitator

Directeur VOMI

Yorick Lieffering, Directeur VOMI, faciliteerde samen met Marcel van Marrewijk, namens SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde, een workshop over bouwen aan wederzijds vertrouwen met moderne veiligheidsindicatoren op brancheniveau.

Volgens de facilitators van de workshop is de sector waarin VOMI leden werkzaam zijn, ondanks de risicovolle activiteiten, één van de veiligste sectoren om in te werken. Het verder verhogen van het niveau van veiligheid is niet langer gebaat bij strenger straffen, meer controleren en een keurslijf aan procedures. Om de stap naar “Next-Level Veiligheid” te maken moeten we gezamenlijk op zoek naar een andere aanpak en andere methoden. “Next-Level Veiligheid” vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van asset owner en contractor en een integrale benadering van intenties, gedrag, cultuur en systeem. In de workshop werd met deelnemers gesproken en gedachten uitgewisseld over wat ‘next-level’ veiligheid inhoudt en hoe dit bijdraagt aan een betere business performance.

De presentatie is hier te downloaden: Workshop Veiligheidsdag 20 juni 2024

Workshop 4 – Seveso inspecties: waarde of last?

Frank Kasel

Facilitator

Adviseur proces- en arbeidsveiligheid Deltalinqs

Het bedrijfsleven en de inspectiediensten hebben zo hun eigen kijk op de kwaliteit en de waarde van de uitgevoerde Seveso inspecties. Aan de hand van diverse stellingen werd door Frank Kasel, adviseur proces- en arbeidsveiligheid van Deltalinqs, met deelnemers verkend hoe betrokken partijen over inspecties denken, wat de knelpunten zijn en hoe de waarde van Seveso inspecties verder verbeterd zou kunnen worden. De discussie ging ook in op praktische zaken, zoals de relatie tussen de close-out en de brief die bij de bedrijven van het bevoegd gezag ‘op de mat ploft’. Bedrijven zien daarin soms grote verschillen, waardoor de brief echt als een onaangename verrassing voelt. Overheidsvertegenwoordigers gaven aan dat uit documentbeoordeling achteraf inderdaad nog extra overtredingen uit de inspectie kunnen komen. Men probeert hier wel op te letten, maar door tijdsdruk lukt dat niet altijd. Ook thema’s als niet te scherp ageren tegen bevindingen omwille van het behouden van de relatie en het feit dat sancties in veel gevallen terecht zijn werden besproken. Verder werd aangegeven dat transparantie aan de voorkant kan helpen en dat dat bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen. Er lopen pilots om ook samen inspecties vorm te geven en transparant te zijn. Bottom-line was wel dat kwaliteit van het toezicht beter wordt als je dit gezamenlijk invult. Hoe transparanter over en weer hoe hoger ook de kwaliteit en waarde van het toezicht. Daar zullen we met elkaar ‘experimenteerruimte‘ voor moeten zien te vinden.

De presentatie is hier te downloaden: veiligheidsdag 2024 presentatie FK, SEVESO inspectie, waarde of last

Workshop 5 – Hoe verbeteren we veiligheid bij de Seveso bedrijven ?

Arjan van Dijk

Facilitator

Programma Directeur Safety Delta Nederland

Om prioriteiten te kunnen stellen voor gezamenlijke en industrie brede verbeterprogramma’s, inspectiethema’s etc. is het belangrijk dat stakeholders in de keten komen tot een gezamenlijk beeld van wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Dit kan alleen indien er voldoende vertrouwen is in elkaar om data die beschikbaar zijn met elkaar te delen en er voldoende wil om met elkaar daarover te praten. Data sets kunnen zijn prestatie-indicatoren, inspectieresultaten, incidenten, resultaten van interne audits etc.

Arjan Van Dijk, programma directeur SDN, schetste aan de hand van bestaande gegevens een beeld van de veiligheid in de verschillende Seveso sectoren. Met deelnemers werd een discussie gevoerd hoe dit beeld aangescherpt zou kunnen worden, wat knelpunten zijn om data te delen en welke stappen er gezet kunnen worden om dit te verbeteren.

De presentatie is hier te downloaden:VV veiligheidsdag 2024 – workshop 5 – met mentimeter uitkomsten

VOMI Safety eXperience Award

De dag werd tenslotte feestelijk afgesloten met de uitreiking van de VOMI Safety eXperience Award
aan de opdrachtgever, waar de operationele teams van contractors hebben aangeven de meest
veilige werkvloer te ervaren. Job Groeneweg gaf als voorzitter van de jury aan dat dit jaar met name
is gekeken in welk bedrijf de meeste ontwikkeling heeft plaatsgevonden die heeft bijgedragen aan
een verhoogd veiligheidsgevoel. Voor de prijs werden de volgende bedrijven genomineerd: Cargill
Botlek-Rotterdam, Cargill Bioindustrial Gouda en Huntsman Holland, eveneens in Botlek-Rotterdam.
Cargill Bioindustrial Gouda werd uiteindelijk als winnaar aangewezen.

Organisatie:

In samenwerking met:

Fotograaf: Jeronimus van Pelt