VEILIGHEIDSDAG 2023

Samen
werken
in de Keten

22 juni 2023

12:00 – 18:30

Musis Arnhem

Lezingen, Workshops en netwerken

Impressie van de Veiligheidsdag 2022

Hieronder vindt u de foto’s van de Veiligheidsdag 2022. Wij bedanken alle sprekers en deelnemers voor hun actieve deelname aan de Veiligheidsdag 2022. De presentaties vindt u op onze website van Veiligheid Voorop.

INTRO:

Samenwerken in de Keten

Dit jaar slaan Veiligheid Voorop, VOMI en Safety Delta Nederland (SDN) de handen ineen. Op donderdag 22 juni 2023 organiseren wij gezamenlijk de Veiligheidsdag.

Dit jaar is het thema Veilig Samenwerken in de Keten. Doel van de veiligheidsdag is het onderling delen en uitwisselen van ervaringen van bedrijven en hun ketenpartners over dit onderwerp. Samenwerking tussen opdrachtgever en de contractor staat in het programma centraal. VOMI Veilig en de uitreiking van de VOMI Safety eXperience Award 2022 zullen belangrijke onderdelen van het programma vormen.

VEILIGHEID VOOROP VEILIGHEIDSDAG

De Veiligheidsdag is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar leden van Veiligheid Voorop en andere betrokkenen elkaar ontmoeten en kennis delen. Naast netwerken staat leren van elkaar door middel van het uitwisselen van ‘good practices’ op het gebied van (proces)veiligheid tussen de deelnemers centraal.

VOOR WIE IS DE VEILIGHEIDSDAG?

Leidinggevenden van Brzo-, ARIE- en contractor-bedrijven in deze sector, HSE managers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van inspectiediensten, brancheorganisaties, Regionale Veiligheidsnetwerken en wetenschappers worden van harte uitgenodigd om aan dit event deel te nemen.

VOMI Safety eXperience Award

VOMI Veilig is een project dat het veiligheidsbewustzijn en de actiegerichtheid bij onderhoud van procesinstallaties versterkt. Dit bevordert de samenwerking tussen contractor en opdrachtgever.

De VOMI Safety eXperience Award wordt tijdens de Veiligheidsdag uitgereikt aan de opdrachtgever, waar de operationele teams van contractors (VOMI-leden) aangeven een veilige werkvloer te ervaren. De beoordeling van de resultaten wordt beoordeeld door een jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van de wetenschap, het RIVM en het VOMI-bestuur.

Voorafgaand aan de Veiligheidsdag organiseert VOMI een algemene ledenvergadering voor haar leden.

Programma

12:00 Inlooplunch

13:00 Opening door dagvoorzitter Eva Brouwer en welkomstwoord door Jurgen Hoekstra (voorzitter Veiligheid Voorop) en Toine Roks (voorzitter VOMI)

13:15 Key note speech Rosita Thé

13:45 Introductie Workshops

14:00 Workshopronde 1

 • Workshop 1 – Samen voor een veilige plant
 • Workshop 2 – Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties
 • Workshop 3 – De werkvloer aan het woord – ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor.
 • Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?
 • Workshop 5 – Gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen
 • Workshop 6 – Gebruik van nieuwe technieken voor opleiding en training

14:45 Pauze

15:30 Workshopronde 2

 • Workshop 1 – Samen voor een veilige plant
 • Workshop 2 – Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties
 • Workshop 3 – De werkvloer aan het woord – ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor.
 • Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?
 • Workshop 5 – Gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen
 • Workshop 6 – Gebruik van nieuwe technieken voor opleiding en training

16:15 Pauze

16:30 Bekendmaking winnaar VOMI Safety eXperience Award

17:15 Afsluiting

17:30 Afsluitende borrel

SPREKERS:

Workshops

Workshop 1 – Samen voor een veilige plant

Corine Baarends

Facillitator

Voor een veilige plant is de samenwerking en relatie tussen de opdrachtgever en contractor een belangrijke succesvoorwaarde. In deze workshop zal ingegaan worden op het  NPAL project ‘Veilige Plant’ door Nina Huck, Site Manager Teijin Aramid Delfzijl en Bart Hendriks, Algemeen Directeur Frisia Zout. Samen met hun contractors lichten zij toe hoe hun samenwerking de veiligheid op de plant heeft verbeterd. Verder zal Ronald Hoenen, Regiodirecteur Equans én VOMI lid, in deze workshop met u in discussie gaan over zijn visie op belangrijke aandachtpunten vanuit de contractor bedrijven om samen in een veilige plant te werken en een excellente veiligheidsprestatie te realiseren. Deze workshop zal worden gefaciliteerd door Corine Baarends, programma manager Regionaal Veiligheidsnetwerk MVM en MCV.

Workshop 2 – Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties’

Peter Bareman

Facilitator

Hoe meer inzicht we hebben in de veiligheidsprestaties van bedrijven, hoe beter we dit kunnen inzetten om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat al die data systematisch en consistent geanalyseerd en gebruikt wordt. In de workshop ‘Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties’ gaan we dieper in op dit onderwerp. Deze interactieve workshop begint met drie korte inleidingen met sprekende voorbeelden hoe de verschillende publieke en private organisaties de veiligheidsprestaties verzamelen en duiden:
 • ‘Sectorale dataduiding’ door Denise Harkema | Veiligheid Voorop verzamelt en analyseert elk jaar data over de ‘lagging indicators’ op het gebied van arbeidsongevallen en processafety events van de aangesloten BRZO-bedrijven in de (petro)chemie keten. Safety Delta Nederland werkt samen met Veiligheid Voorop om de huidige dataverzameling te verbeteren, maar kijkt ook hoe trends uit deze data sneller kunnen leiden tot sectorale verbeteringen.
 • BRZO+-monitor door Erwin de Bruin | BRZO+ brengt jaarlijks de BRZO-monitor uit met de nalevingsprestaties van de BRZO-sector. Erwin de Bruin, programmamanager BRZO+ geeft een toelichting op hoe zij de inspectie-uitkomsten verzamelen en analyseren.
 • ‘Lessons learned’ door Bert Wolting | RIVM rapporteert op basis van Storybuilder periodiek de ‘lessons learned’ van geanalyseerde ongevallen bij BRZO-bedrijven. Bert Wolting van het RIVM vertelt over lessen die zij getrokken hebben uit deze dataverzameling.
Aansluitend gaan we met de deelnemers in gesprek over de vraag hoe we gegevens van verschillende bronnen over veiligheidsprestaties beter bij elkaar kunnen brengen. Ook zijn we benieuwd op welke manier we deze kunnen gebruiken om gezamenlijk te werken aan het versterken en verbeteren van de veiligheidsprestaties. Deze workshop zal worden gefaciliteerd door Peter Bareman, hoofd veiligheid, gezondheid en milieu, VNCI.

Workshop 3 – Ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor “De werkvloer aan het woord”

Guus de Vries

Facilitator

Het project VOMI Veilig richt zich op de veiligheidsperceptie op de werkvloer.
Volgens een speciaal ontwikkelde systematiek werden -gedurende 19 pilots (57 sessies) on site- de ervaringen in kaart gebracht van de operationele teams van de contractor. Deze werden vervolgens open en constructief besproken met de eigen operationele leiding én de verantwoordelijke functionarissen van de opdrachtgever.

Met oog voor alles wat er tijdens het werk goed verloopt en prima geregeld is, werd tegelijkertijd vastgesteld waar het veilig werken zó verbeterd kan worden, dat de werkvloer zich daadwerkelijk veilig voelt. Het belang van een optimale veiligheidsperceptie verhoogt niet alleen de productiviteit, maar bepaalt ook de kwaliteit van het (dagelijkse) leven.

De VOMI heeft over dit project een rapportage opgesteld, waarin de veelvoorkomende ervaringen zijn beschreven en die de basis vormen voor afstemming op brancheniveau met de beide schakels in de keten: de opdrachtgever/asset owner én de contractor. Het rapport zal tijdens de workshop aan de deelnemers van de workshop worden uitgereikt.

In deze workshop zal door Corné Woestenberg (lid commissie Veiligheid VOMI en Directeur Regio West Mammoet Nederland) en Dennis Zijlmans (Bestuurslid VOMI, Voorzitter Commissie Veiligheid VOMI en Directeur Nederland Mourik Industry) worden ingegaan op de top 3 van de knelpunten, die op meerdere sites werden ervaren.

Wat zijn de oplossingen? Nog meer instructies en toolboxen? Verbetering van de communicatie? Een nog betere voorbereiding van de werkzaamheden? De werkvloer betrekken bij de oplossingen? Hoe denken de deelnemers in de zaal hierover? Deze workshop zal worden gefaciliteerd door Guus de Vries (Bestuurslid VOMI, lid commissie Veiligheid VOMI en Managing Director Pipelines and Industry, Visser & Smit Hanab Nederland.

Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?

Mark Smits

Facilitator

Volgens de monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden relatief veel incidenten plaats bij tijdelijk ingehuurd personeel, zoals flexwerkers of uitzendkrachten. Bij flexibele krachten is vaker sprake van een gebrek aan kennis en vaardigheden, wat sneller kan resulteren in vergissingen of verkeerde beslissingen in het werk. Jos Crijns van ProfCore – een personele dienstverlener voor de procesindustrie en logistiek, en Jarno Nuijen van Mainfreight – een dienstverlener in de logistieke sector, geven in hun bijdrage aan hoe hier beleidsmatig mee om te gaan en welke maatregelen detacherings- of uitzendbureaus en de opdrachtgevers kunnen nemen om ook voor deze flexibele schil veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Deze workshop zal worden gefaciliteerd door Mark Smits, programma coördinator Masterclass Veiligheid Zuid-Oost, het Regionaal Veiligheidsnetwerk in Limburg.

Workshop 5 – Gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen

Paul van Kempen

Facilitator

Met behulp van slimme robotica kunnen procesoperators de processen waar ze verantwoordelijk voor zijn vanuit de controlekamer bewaken en bijsturen. Ook levert de inzet van deze techniek de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen dan een operator in het veld. Deze wijze van werken is efficiënter en verhoogt daarnaast ook de veiligheid. Het verzamelen en analyseren van big data biedt mogelijkheden om onderhoud aan procesinstallaties slimmer en efficiënter uit te voeren. Signalen dat onderdelen van de installatie vervangen of gereviseerd moeten worden, worden eerder opgemerkt, wat een bijdrage kan leveren aan de veiligheid. Iwan de Waard van ExRobotics neemt ons mee in de wereld van robotica en specifiek het gebruik van ATEX gecertificeerde inspectie robots in de procesindustrie. Rob Gülickers, Director Technology & Innovation van Sitech Services en WCM bestuurslid, zal ingaan op het gebruik van big data voor ‘Smart Maintenance’. Middels Smart Maintenance wordt onderhoud voorspelbaar en daardoor efficiënter, veiliger en duurzamer. Tegelijkertijd kunnen hiermee resources efficiënter ingezet worden en mensen in het veld worden ondersteund, hetgeen bijdraagt aan een hoger veiligheidsniveau. Deze workshop zal worden gefaciliteerd door Paul van Kempen, Operationeel Directeur van World Class Maintentance.

Workshop 6 – Gebruik van nieuwe technieken voor opleiding en training

Jody Schinkel

Facilitator

Door de inzet van nieuwe technologieën in VR en AR wordt opleiding en training op een nieuwe manier benaderd met Immersive Learning. TNO demonstreert in deze workshop wat de stand der techniek is met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologie voor opleiding en training en bespreekt met de deelnemers toepassingsmogelijkheden voor de eigen organisatie. Daartoe wordt eerst uiteengezet welke mogelijkheden nieuwe technologie op dit moment in de praktijk biedt en zet dit tegenover klassieke leermethoden die op dit moment gebruikelijk zijn in de industrie. Hierbij worden de voordelen van toepassingen met nieuwe technologie uitgelicht, die de deelnemers zelf kunnen ervaren via een live demonstratie van VR en/of AR. Nieuwe technologie komt tijdens deze workshop samen met veiligheid in de keten, door een plenaire interactieve discussie over de toekomst van immersive learning met VR/AR binnen de industrie. Waar vinden de deelnemers dat deze ontwikkeling naartoe zou moeten gaan in hun sector? Deze workshop zal worden gefaciliteerd door TNO, Jody Schinkel, Business Development Manager Prevention, Work & Health.

Sprekers

Ir. Jeroen Dijsselbloem

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Karien van der Loo-van de Sande en Patrick van der Sande

Prof. Dr. Ira Helsloot

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof Dr. Jop Groeneweg

TU Delft/ Universiteit Leiden

Coen den Heijer

ExxonMobil

Arjen Schneiders

Exolum

Denise Harkema

Safety Delta Nederland

Arjan van Dijk

Safety Delta Nederland

Bas van Werven Dagvoorzitter

WORKSHOPS:

Sprekers

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Incidenten en hun leerpotentie door prof. dr. Ira Helsloot

Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Hij doet al ruim 20 jaar onderzoek naar welk veiligheidsbeleid nu echt werkt in de praktijk. Eerst bij de brandweer en de rampenbestrijding en sinds zijn aanstelling in Nijmegen ook op veel andere veiligheidsdomeinen zoals de chemische industrie. Over realistisch leren van incidenten in de petrochemie heeft hij vorig jaar een handreiking geschreven voor de VNCI.

In de workshop zal Ira verschillende soorten incidenten met de deelnemers analyseren op hun leerpotentie. Met andere woorden: Van welke incidenten moet er nu wel en juist niet geleerd worden?

Veiligheid is meer dan veiligheid door prof dr Jop Groeneweg

Bij het woord ‘veiligheid’ denkt men meestal aan het voorkomen van ongevallen. In deze workshop wordt ingegaan op het belang van het creëren van een psychologische veiligheid in teams en hoe dat bereikt kan worden. In psychologisch veilige teams durven alle leden vrijuit hun ideeën naar voren te brengen zonder dat men bang is voor eventuele negatieve consequenties. In psychologische veilige teams is er minder personeelsverloop, een hogere productiviteit, meer innovatie en uiteindelijk ook minder ongevallen.

Jop Groeneweg studeerde begin jaren tachtig af als cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden. In een carrière die zo’n vier decennia omspande was hij betrokken bij vele projecten binnen en buiten de universiteit om de veiligheid in overwegend industriële organisaties te verbeteren. Als hoogleraar Veiligheid in de zorg wil hij die kennis overbrengen naar het medische domein om vermijdbare ongewenste voorvallen te verminderen. Tegelijkertijd wil hij daar nieuwe inzichten verwerven die kunnen helpen om de veiligheid in de industrie verder te verbeteren. 

Leiderschap bij het Leren van Incidenten door Arjen Schneiders - Exolum

Arjen deelt tijdens deze workshop zijn ervaringen als Site Manager en bespreekt vraagstukken zoals “Welke rol speel je als leider in een organisatie om het leren van incidenten te bevorderen?” “Hoe bevorder je een just culture in je organisatie?” en “Hoe ben je als leider van een organisatie zelf betrokken?

Dilemma's bij Leren van Incidenten door Coen den Heijer - ExxonMobil

Coen is SSHE manager Rotterdam Refinery and Chemicals complex bij ExxonMobil. In deze workshop bespreekt hij de ervaringen en de dilemma’s die je als bedrijf ervaart als zich een ernstig incident heeft voorgedaan enen hoe zij hier als bedrijf mee zijn omgegaan.

Reflectief leren van incidenten op sectorniveau, wat betekent dit voor u? door Denise Harkema - SDN

Door sectorbreed te leren van incidenten uit de industrie, kunnen organisaties in staat worden gesteld om vroegtijdig trends op (proces)veiligheidsrisico’s vast te stellen. Daarmee is het mogelijk om risicobeheersing toe te passen, nog voordat incidenten in de eigen organisatie zijn voorgevallen. Ook kunnen weeffouten in (proces)veiligheidsbeheersystemen mogelijk worden opgespoord en kan toekomstgericht worden gekeken naar opkomende risico’s uit actuele ontwikkelingen. Hiertoe is echter wel uitwisseling van data en duiding van beschikbare informatie nodig en… vertrouwen.

In deze workshop nodigen wij u uit om met ons mee te denken over reflectief leren op sectorniveau, waarbij aandacht is voor zowel leren binnen als tussen partijen uit de Triple Helix: Industrie, Overheid en Wetenschap. Uw ervaring over leren van incidenten binnen en buiten uw organisatie staat centraal.

Denise is programmamanager van het Kenniscentrum Safety Delta Nederland. Leren van Incidenten is één van de vier thema’s waar SDN zich op richt.

Eva Brouwer

Dagvoorzitter

Jurgen Hoekstra

Voorzitter Veiligheid Voorop en BASF directeur Country Cluster Benelux

Toine Roks

Voorzitter VOMI en Directeur Spie Industry Services Mechanical

Rosita Thé

Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond en voorzitter bestuur BRZO+

Key Note Speech

Corine Baarends

programma manager Regionaal Veiligheidsnetwerk MVM en MCV

Workshop 1 – Samen voor een veilige plant

Nina Huck

Site Manager Teijin Aramid Delfzijl

Workshop 1 – Samen voor een veilige plant

Bart Hendriks

Algemeen Directeur Frisia Zout

Workshop 1 – Samen voor een veilige plant

Ronald Hoenen,

Regiodirecteur Equans én VOMI lid

Workshop 1 – Samen voor een veilige plant

Peter Bareman

Hoofd Veiligheid, Gezondheid en Milieu, VNCI

Workshop 2 - Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties

Erwin de Bruin

BRZO+

Workshop 2 - Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties

Bert Wolting

RIVM

Workshop 2 - Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties

Denise Harkema

Safety Delta Nederland

Workshop 2 - Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties

Guus de Vries

bestuurslid VOMI, lid Commissie Veiligheid VOMI en Managing Director Pipelines and Industrie bij Visser & Smit Hanab Nederland

Workshop 3 – De werkvloer aan het woord - ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor.

Corné Woestenberg

lid Commissie Veiligheid VOMI en Directeur Regio West Mammoet Nederland

Workshop 3 – De werkvloer aan het woord - ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor.

Dennis Zijlmans

bestuurslid VOMI, voorzitter Commissie Veiligheid VOMI en Directeur Nederland bij Mourik Industry

Workshop 3 – De werkvloer aan het woord - ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor.

Mark Smits

programma coördinator Masterclass Veiligheid Zuid-Oost

Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?

Jarno Nuijen

Mainfreight

Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?

Jos Crijns

ProfCore

Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?

Paul van Kempen

Operationeel Directeur van World Class Maintentance

Workshop 5 – gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen

Iwan de Waard

ExRobotics

Workshop 5 – gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen

Rob Gülickers

Director Technology & Innovation van Sitech Services en WCM bestuurslid

Workshop 5 – gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen

Jody Schinkel

Business Development Manager Prevention, Work & Health TNO

Workshop 6 – Gebruik van nieuwe technieken voor opleiding en training

In samenwerking met

LOCATIE

Musis Arnhem
Velperbinnensingel 15
Arnhem

Het Musis is uitstekend te bereiken met het Openbaar Vervoer.

Mocht u toch met de auto willen komen, kunt u parkeren in de parkeergarages.

Voor meer bekijk ook de website van het MUSIS.

Fotograaf: Jeronimus van Pelt