VEILIGHEIDSDAG 2024

Vertrouwen, een sterk fundament voor een goede veiligheidsprestatie

20 juni 2024

12:00 – 18:30

DeFabrique in Utrecht

Lezingen, Workshops en netwerken

Impressie van de Veiligheidsdag 2022

Hieronder vindt u de foto’s van de Veiligheidsdag 2022. Wij bedanken alle sprekers en deelnemers voor hun actieve deelname aan de Veiligheidsdag 2022. De presentaties vindt u op onze website van Veiligheid Voorop.


Veiligheidsdag 2023

Veilig samen werken in de keten, vereist dialoog, luisteren naar elkaar, maar vooral ook samen doen!

Op 22 juni vond in het Musis in Arnhem de jaarlijkse Veiligheidsdag plaats van Veiligheid Voorop. Dit jaar mede georganiseerd met VOMI en Safety Delta Nederland met als thema ‘Veilig samen werken in de keten’, waarbij de samenwerking tussen opdrachtgever en de contractor centraal stond.

Jurgen Hoekstra (voorzitter van Veiligheid Voorop) en Toine Roks (voorzitter van VOMI) openden het programma, waaraan bijna 180 personen uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap aan deelnamen. Beiden benadrukten het belang van de open dialoog, het luisteren naar elkaar op basis van gelijkwaardigheid en het maken van goede afspraken onderling om de veiligheidsprestaties in de veelal complexe keten van asset owner en contractors te verbeteren. Toine Roks maakte van de gelegenheid gebruik om Jurgen Hoekstra het eerste exemplaar uit te reiken van het project ‘VOMI Veilig’ , waarin een methodiek en bijbehorende tools worden beschreven om het veiligheidsbewustzijn van operationele teams die betrokken zijn bij het onderhoud van procesinstallaties te versterken.

De key-note werd deze dag verzorgd door Rosita Thé, directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond, voorzitter van het samenwerkingsverband Brzo+ en lid van de Stuurgroep Safety Delta Nederland. Het was een bevlogen en inspirerende toespraak waarin Rosita Thé niet alleen het bedrijfsleven een spiegel voorhield, maar ook reflecteerde op de rol van de diverse overheidsdiensten die betrokken zijn bij vergunningverlening, handhaving en toezicht. Zij gaf aan dat veiligheid voor haar ook de gezondheid van omwonenden betreft en dat zowel bedrijfsleven als de overheid samen slimmer en sneller moeten acteren om te zorgen voor een gezonde, veilige en duurzame werk- en leefomgeving. Verder benadrukte zij dat alle partijen hierin meer transparant moeten zijn naar elkaar en naar de omgeving en dat we moeten voorkomen dat alle problemen moeten worden beslecht door een rechter.

Workshops en uitreiking VOMI Safety eXperience awards

Het programma werd daarna vervolgd met een zestal workshops waarin de deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan over uiteenlopende onderwerpen, passend bij het thema van de veiligheidsdag.

Na een korte reflectie op het programma door beide voorzitters, werd de dag afgesloten met de uitreiking van de VOMI Safety eXperience Award door Job Groeneweg, als voorzitter van de jury. Deze award wordt uitgereikt aan de asset owner, waar de contractors aangeven de meest veilige werkvloer te ervaren. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Shell Chemie Moerdijk, vertegenwoordigd in de persoon van Jean Pierre Verbraak, HSSE Manager.

Het was een mooie dag met een goede opkomst, prima discussies, en met voldoende mogelijkheden tot netwerken en inspiratie om met elkaar samen te werken aan een betere veiligheid.

SPREKERS:

Workshops

Workshop 1 – Samen voor een veilige plant

Corine Baarends

Facillitator

Voor een veilige plant is de samenwerking en relatie tussen de opdrachtgever en contractor een belangrijke succesvoorwaarde. In deze workshop deelden Nina Huck, site manager Teijin Aramid Delfzijl en Bart Hendriks, algemeen directeur Frisia Zout hun ervaringen op dit gebied van het NPAL project ‘Veilige Plant. Ronald Hoenen, regiodirecteur Equans én VOMI lid, gaf zijn visie aan de hand van stellingen op in zijn ogen belangrijke aandachtpunten vanuit de contractor bedrijven om samen in een veilige plant te werken en een excellente veiligheidsprestatie te realiseren.

Workshop 2 – Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties’

Peter Bareman

Facilitator

Hoe meer inzicht we hebben in de veiligheidsprestaties van bedrijven, hoe beter we dit kunnen inzetten om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat al die data systematisch en consistent geanalyseerd en gebruikt wordt. In de workshop werden drie korte inleidingen gegeven hoe de verschillende publieke en private organisaties de veiligheidsprestaties verzamelen en duiden:

• Veiligheid Voorop verzamelt en analyseert elk jaar data over de ‘lagging indicators’ op het gebied van arbeidsongevallen en proces safety events van de aangesloten BRZO-bedrijven in de (petro)chemie keten. Denise Harkema gaf in haar inleiding ‘Sectorale dataduiding’ aan hoe Safety Delta Nederland samenwerkt met Veiligheid Voorop om de huidige dataverzameling te verbeteren en hoe trends uit deze data sneller kunnen leiden tot sectorale verbeteringen.

• BRZO+ brengt jaarlijks de BRZO-monitor uit met de nalevingsprestaties van de BRZO-sector. Erwin de Bruin, programmamanager BRZO+ gaf een toelichting op hoe zij de inspectie-uitkomsten verzamelen en analyseren.

• RIVM rapporteert op basis van Storybuilder periodiek de ‘lessons learned’ van geanalyseerde ongevallen bij BRZO-bedrijven. Bert Wolting van het RIVM gaf een toelichting op de lessen die zij getrokken hebben uit deze dataverzameling.

Workshop 3 – Ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor “De werkvloer aan het woord”

Guus de Vries

Facilitator

In deze workshop gaven Dennis Zijlmans (bestuurslid VOMI, voorzitter Commissie Veiligheid VOMI en Directeur Nederland bij Mourik Industry) en Corné Woestenberg (lid Commissie Veiligheid VOMI en Directeur Regio West Mammoet Nederland) een toelichting op de resultaten van het VOMI project Veilig. Het project VOMI Veilig richt zich op de veiligheidsperceptie op de werkvloer. In dit project werden volgens een speciaal ontwikkelde systematiek de ervaringen in kaart gebracht van de operationele teams van de contractor. In de workshop werd ingegaan op de meest voorkomende knelpunten en de mogelijke oplossingen.

Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?

Mark Smits

Facilitator

Volgens de monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden relatief veel incidenten plaats bij tijdelijk ingehuurd personeel, zoals flexwerkers of uitzendkrachten. Bij flexibele krachten is vaker sprake van een gebrek aan kennis en vaardigheden, wat sneller kan resulteren in vergissingen of verkeerde beslissingen in het werk. Jos Crijns van ProfCore – een personele dienstverlener voor de procesindustrie en logistiek, en Bas Gorter, werkzaam bij Terracon Funderingstechniek, gaven in hun bijdrage aan hoe hier beleidsmatig mee om te gaan en welke maatregelen detacherings- of uitzendbureaus en de opdrachtgevers kunnen nemen om ook voor deze flexibele schil veilige arbeidsomstandigheden te creëren.

Workshop 5 – Gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen

Paul van Kempen

Facilitator

Met behulp van slimme robotica kunnen procesoperators de processen waar ze verantwoordelijk voor zijn vanuit de controlekamer bewaken en bijsturen. Ook levert de inzet van deze techniek de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen dan een operator in het veld. Deze wijze van werken is efficiënter en verhoogt daarnaast ook de veiligheid. Het verzamelen en analyseren van big data biedt mogelijkheden om onderhoud aan procesinstallaties slimmer en efficiënter uit te voeren. Signalen dat onderdelen van de installatie vervangen of gereviseerd moeten worden, worden eerder opgemerkt, wat een bijdrage kan leveren aan de veiligheid. In de workshop nam Iwan de Waard van ExRobotics zijn publiek mee in de wereld van robotica en specifiek het gebruik van ATEX gecertificeerde inspectie robots in de procesindustrie. Rob Gülickers, Director Technology & Innovation van Sitech Services en WCM bestuurslid, ging in op het gebruik van big data voor ‘Smart Maintenance’. Middels Smart Maintenance wordt onderhoud voorspelbaar en daardoor efficiënter, veiliger en duurzamer. Tegelijkertijd kunnen hiermee resources efficiënter ingezet worden en mensen in het veld worden ondersteund, hetgeen bijdraagt aan een hoger veiligheidsniveau.

Workshop 6 – Gebruik van nieuwe technieken voor opleiding en training

Jody Schinkel

Facilitator

Door de inzet van nieuwe technologieën in VR en AR wordt opleiding en training op een nieuwe manier benaderd met Immersive Learning. Jody Schinkel van TNO gaf in deze workshop een demonstratie wat de stand der techniek is met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologie voor opleiding en training en besprak met de deelnemers toepassingsmogelijkheden voor de eigen organisatie.

Veiligheidsdag aftermovie 2023

Foto's Veiligheidsdag 2023

gemaakt door LAVFotografie

Ir. Jeroen Dijsselbloem

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Karien van der Loo-van de Sande en Patrick van der Sande

Prof. Dr. Ira Helsloot

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof Dr. Jop Groeneweg

TU Delft/ Universiteit Leiden

Coen den Heijer

ExxonMobil

Arjen Schneiders

Exolum

Denise Harkema

Safety Delta Nederland

Arjan van Dijk

Safety Delta Nederland

Bas van Werven Dagvoorzitter

WORKSHOPS:

Sprekers

John Frank

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Incidenten en hun leerpotentie door prof. dr. Ira Helsloot

Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Hij doet al ruim 20 jaar onderzoek naar welk veiligheidsbeleid nu echt werkt in de praktijk. Eerst bij de brandweer en de rampenbestrijding en sinds zijn aanstelling in Nijmegen ook op veel andere veiligheidsdomeinen zoals de chemische industrie. Over realistisch leren van incidenten in de petrochemie heeft hij vorig jaar een handreiking geschreven voor de VNCI.

In de workshop zal Ira verschillende soorten incidenten met de deelnemers analyseren op hun leerpotentie. Met andere woorden: Van welke incidenten moet er nu wel en juist niet geleerd worden?

Veiligheid is meer dan veiligheid door prof dr Jop Groeneweg

Bij het woord ‘veiligheid’ denkt men meestal aan het voorkomen van ongevallen. In deze workshop wordt ingegaan op het belang van het creëren van een psychologische veiligheid in teams en hoe dat bereikt kan worden. In psychologisch veilige teams durven alle leden vrijuit hun ideeën naar voren te brengen zonder dat men bang is voor eventuele negatieve consequenties. In psychologische veilige teams is er minder personeelsverloop, een hogere productiviteit, meer innovatie en uiteindelijk ook minder ongevallen.

Jop Groeneweg studeerde begin jaren tachtig af als cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden. In een carrière die zo’n vier decennia omspande was hij betrokken bij vele projecten binnen en buiten de universiteit om de veiligheid in overwegend industriële organisaties te verbeteren. Als hoogleraar Veiligheid in de zorg wil hij die kennis overbrengen naar het medische domein om vermijdbare ongewenste voorvallen te verminderen. Tegelijkertijd wil hij daar nieuwe inzichten verwerven die kunnen helpen om de veiligheid in de industrie verder te verbeteren. 

Leiderschap bij het Leren van Incidenten door Arjen Schneiders - Exolum

Arjen deelt tijdens deze workshop zijn ervaringen als Site Manager en bespreekt vraagstukken zoals “Welke rol speel je als leider in een organisatie om het leren van incidenten te bevorderen?” “Hoe bevorder je een just culture in je organisatie?” en “Hoe ben je als leider van een organisatie zelf betrokken?

Dilemma's bij Leren van Incidenten door Coen den Heijer - ExxonMobil

Coen is SSHE manager Rotterdam Refinery and Chemicals complex bij ExxonMobil. In deze workshop bespreekt hij de ervaringen en de dilemma’s die je als bedrijf ervaart als zich een ernstig incident heeft voorgedaan enen hoe zij hier als bedrijf mee zijn omgegaan.

Reflectief leren van incidenten op sectorniveau, wat betekent dit voor u? door Denise Harkema - SDN

Door sectorbreed te leren van incidenten uit de industrie, kunnen organisaties in staat worden gesteld om vroegtijdig trends op (proces)veiligheidsrisico’s vast te stellen. Daarmee is het mogelijk om risicobeheersing toe te passen, nog voordat incidenten in de eigen organisatie zijn voorgevallen. Ook kunnen weeffouten in (proces)veiligheidsbeheersystemen mogelijk worden opgespoord en kan toekomstgericht worden gekeken naar opkomende risico’s uit actuele ontwikkelingen. Hiertoe is echter wel uitwisseling van data en duiding van beschikbare informatie nodig en… vertrouwen.

In deze workshop nodigen wij u uit om met ons mee te denken over reflectief leren op sectorniveau, waarbij aandacht is voor zowel leren binnen als tussen partijen uit de Triple Helix: Industrie, Overheid en Wetenschap. Uw ervaring over leren van incidenten binnen en buiten uw organisatie staat centraal.

Denise is programmamanager van het Kenniscentrum Safety Delta Nederland. Leren van Incidenten is één van de vier thema’s waar SDN zich op richt.

In samenwerking met

LOCATIE

NNB

Fotograaf: Jeronimus van Pelt